Podmienky registrácie firmy na ReferencieHodnotenie.sk

Tieto podmienky pre registráciu firmy (ďalej len "Podmienky") do služby www.referenciehodnotenie.sk (ďalej len "služba") upravujú zmluvný vzťah medzi spoločnosťou B2M.CZ s.r.o., sídlom Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 5, IČ 27455971 (ďalej len "Poskytovateľ") a podnikateľským subjektom v rámci služby ReferencieHodnotenie.sk (ďalej len "Objednávateľ").

1. Popis služby

Služba www.referenciehodnotenie.sk slúži na prezentáciu referencií Objednávateľa. Službu prevádzkuje spoločnost B2M.CZ s.r.o.

Súčasťou služby je:

  1. Referenčný profil – profil Objednávateľa na portále www.referenciehodnotenie.sk, na ktorom sú umiestňované firemné referencie.
  2. Referenčný modul - hodnotiaci formulár pre zákazníkov Objednávateľa.
  3. Referenčný box – pomocou ktorého môžu byť referencie zobrazované na webe Objednávateľa.

K vybraným službám je poskytovaná taktiež aktívna propagácia referenčného profilu vo vyhľadávači Google.sk.

2. Registrácia Objednávateľa

Registráciu môže Objednávateľ vykonať prostredníctvom webového formulára dostupného na adrese www.referenciehodnotenie.sk. Registráciu môže vykonať taktiež telefonicky po poskytnutí všetkých potrebných údajov. Registrácia do systému www.referenciehodnotenie.sk je záväzná (telefonicky, cez elektronický formulár, e-mailom).

Registráciou na servere www.referenciehodnotenie.sk získa Objednávateľ firemný referenčný profil, ktorý bude propagovaný vo vyhľadávačoch, a webový referenčný box. Zároveň je zaslaná faktúra, ktorá je splatná do 14 dní po odoslaní faktúry. Pri neuhradení v dobe splatnosti faktúry môžu byť firemné údaje predané tretej strane, a to len za účelom vynútenia platby. V prípade neuhradenia faktúry v dobe splatnosti môže byť služba zablokovaná.

3. Odstúpenie od zmluvy

Poskytovateľ služby môže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ je jednanie Objednávateľa v rozpore s týmito Podmienkami, dobrými mravmi, porušuje záujmy tretích osôb, prevádzkovateľ servera. Pri nedodržaní týchto povinností si Poskytovateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy a odhlásenie Objednávateľa zo systému bez akéhokoľvek finančného vyrovnania.

V prípade, že Poskytovateľ neplní podmienky služby a Objednávateľ o tejto skutočnosti informoval Poskytovateľa, ktorý nespravil nápravu, má Objednávateľ možnosť odstúpiť od zmluvy.

V prípade, že si Objednávateľ praje zrušiť už aktivovanú službu, a odstúpiť tak od uzavretej zmluvy, je možné takto učiniť do 2 pracovných dní od aktivácie služby. V tomto prípade je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi storno poplatok vo výške 50 % z danej čiastky za služby.

Poskytovateľ týmto poskytuje Objednávateľovi nevýhradné, neprenosné právo využiť zakúpené služby v súlade s týmito Podmienkami. Použitie služieb alebo ich častí k ďalšiemu predaju nie je možné bez uzavretia zvláštnej zmluvy. Všetky práva, ktoré užívateľovi nie su vyslovene udelené v týchto Podmienkach, mu neprináležia. V opačnom prípade má Poskytovateľ možnosť odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou a zároveň nie je povinný plniť finančnú kompenzáciu za predčasné ukončenie zmluvy, z vyššie uvedených dôvodov.

4. Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ služby zhromažďuje zo súhlasom Objednávateľa jeho osobné údaje vo forme nahrávok všetkých uskutočnených hovorov a ďalej vo forme písomnej či e-mailovej, predovšetkým meno a priezvisko, adresu, kontaktné údaje, názov spoločnosti. Objednávateľ ďalej súhlasí s tým, že poskytnuté údaje se automaticky objavia a zverejnia v katalógoch prevádzkovaných firmou B2M.CZ s.r.o. Objednávateľ súhlasí s nahrávaním všetkých uskutočnených hovorov, ktoré prebiehajú za účelom dohodnutia služby, servisnej činnosti v rámci služby a ďalej v rámci skvalitňovania poskytovaných služieb.

Údaje, ktoré Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi o svojich zákazníkoch, budú Poskytovateľom použité výhradne za účelom získania potrebných referencií. Tieto údaje nebudú poskytované tretím subjektom.

Poskytovateľ služby má právo zasielať Objednávateľovi e-mailom, prostredníctvom SMS a telefonicky obchodné oznámenie s novinkami, akčnými ponukami, inzerciou apod. Objednávateľ má právo odhlásiť sa zo zasielania obchodných oznámení na vyššie uvedených kontaktoch alebo odpoveďou na obchodné oznámenie, ktoré bolo zaslané e-mailom.

Po uplynutí platnosti registrácie Objednávateľa v systéme www.referenciehodnotenie.sk má Poskytovateľ právo uchovávať jeho kontaktné údaje pre svoje interné potreby, pokiaľ Objednávateľ nepožiada o ich vymazanie.

5. Záverečné ustanovenia

Zmluvný vzťah založený na týchto Podmienkach vzniká medzi Poskytovateľom a Objednávateľom v okamihu schválenia riadne uzatvorenej objednávky. Odoslaním objednávky Objednávateľ potvrdzuje, že s týmito Podmienkami súhlasí.

Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti systému, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia systému. Registráciou firmy je vyjadrený bezpodmienečný súhlas s uvedenými Podmienkami. Ďalšie vzťahy a náležitosti, rovnako ako obsah registrácie, nesmie byť v rozpore s obecne platnými zákonmi a súvisiacimi predpismi.

Tieto Podmienky sa stávajú platné a účinné ich zverejnením. Spoločnost B2M.CZ s.r.o. si vyhradzuje právo Podmienky meniť. Zmenu a ich účinnosť spoločnosť zverejní vhodným spôsobom na internetových stránkach www.referenciehodnotenie.sk.